با توجه به گستردگی ابزارهای سیستم پکس و نیز امکانات فراوانی که این سیستم به جهت سهولت کاربران درنظر گرفته است، آموزشهای مداوم کاربران می­تواند تاثیر مضاعفی بر بازدهی ایشان داشته باشد. لذا شرکت شیما پرتو دوره­های آموزشی مکرر و تکمیلی بصورت فردی و گروهی و در سطوح کاربری مختلف به منظور ارتقای دانش کاربران سامانه پکس برگزار می نماید.با ما همراه باشید در