کاليبراسيون عبارتست از مقايسه يک دستگاه اندازه‌گيري با يک استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه. طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی، مراکز درمانی ملزم به کالیبراسیون سالیانه دستگاههای تصویربرداری می باشند، تا از عملکرد صحیح دستگاهها، از نظر انطباق شرایط انتخابی دستگاه نظیر mA، kV, SEC با مقادیر واقعی اعمال شده اطمینان حاصل شود. از جمله مهمترين اهداف کالیبراسیون می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه
افزایش عمر تجهیزات پزشکی 
کاهش مواد، قطعات و ملزومات مصرفی (فیلم و دار 
جلوگیری از مراجعات متعدد بیمار به مراکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایش ها و کاهش خطر دوز تابشی بیمار و کارکنان 
شرکت شیماپرتو با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای اندازه گیری و کارشناسان متخصص و مجرب خود براساس توصیه کارخانه سازنده، آماده انجام کالیبراسیون کلیه دستگاههای تصویربرداری بوده و مقادیر mA، kV,SEC اعمالی توسط دستگاه تصویربرداری را اندازه گیری نموده و چنانچه مغایرتی با مقادیر انتخابی مشاهده شود نسبت به تنظیم دستگاه و رفع عیب از آن اقدام می گرد.
با ما همراه باشید در