شرکت شیما پرتو

خط مشی کیفیت

شرکت شیماپرتو به عنوان یکی از شرکتهاي با سابقه فعال در زمینه تولید، فروش وارائه خدمات پس از فروش تجهیزات تصویربرداري پزشکی و محصولات انفورماتیک پزشکی جهت افزایش بهره وري، افزایش رضایتمندي مشتریان و پرسنل خود و توسعه فعالیتهاي خود از نظر کمی و کیفی مصمم است تا شاخص هاي زیر را سرلوحه اهداف کیفیتی خود قرار دهد :

  • ·تأمین مستمر رضایت مشتریان از طریق ارتقای کیفیت خدمات شرکت در کلیه زمینه ها
  • ·توسعه زیرساخت ها در راستای بهبود فرآیندها و سیستم ها از طریق استفاده از راهکارهای جدید، به کارگیری دانش نوین و استانداردهای روزآمد.
  • ·توسعه کیفی منابع انسانی از طریق ایجاد سازمان یادگیرنده و ارتقاء مستمر دانش، مهارت، توانایی و مشارکت آنان در بهبود کیفیت
  • ·ارتقاء قابلیت های سازمانی با توسعه مداوم خدمات به لحاظ کیفی و کمی
  • ·افزایش سوددهی و لذا نقدینگی شرکت از طریق کنترل مستمر هزینه ها
  • ·مدیریت و برنامه ریزي دقیق و استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی در اختیار

مدیریت، معاونین و سرپرستهاي بخشهاي مختلف شرکت با امضاء این خط مشی خود وپرسنل تحت کنترل خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین و الزامات مربوط به دایراکتیو  93/42/EEC  و استانداردهاي 13485 ، 9001 دانسته و در جهت حفظ و نگهداري و بهبود مستمر آنها تلاش می نمایند .

مهندس علي رابط (مديريت عامل)

مرداد1397


با ما همراه باشید در