مدارک مورد نیاز سازمان انرژی اتمی جهت صدور مجوز نصب دستگاه

 نقشه محل نصب دستگاه که مهر تایید اداره بهداشت منطقه یا دانشگاه را داراست.
 کد فیلم­ بچ مرکز
 نامه درخواست به انرژی اتمی بابت نصب و خدمات­ پس ازفروش
 واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب انرژی اتمی بابت هزینه کارشناس

شماره حساب انرژی اتمی : 2170499003001-بانک ملی شعبه کوی دانشجویان

بعد از پر کردن فرم درخواست خدمات و پشتیبانی، تمامی مدارک فوق را به شماره 02188821408 فکس کنید.

با ما همراه باشید در