مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز نصب و راه اندازی از سازمان انرژی اتمی

 

1-        کد فیلم بج مرکز (مرکز متقاضی در ابتدا می بایستی مجوز کار با اشعه را قبلأ از سازمان انرژی اتمی دریافت و یا تمدید کرده باشند ،نکته : در مورد مراکز تازه تاسیس مجوز کار با اشعه پس از دریافت کد پرتوکاری صادر میگردد .

2-        نامه درخواست مرکز خطاب به سازمان انرژی اتمی بابت صدور مجوز نصب و راه اندازی     ( نامه روی سربرگ مرکز به همراه امضاء و مهر و تاریخ و نوع و مدل و سریال دستگاه درج گردد )

3-        کپی کروکی محل نصب دستگاه که به تایید معاونت بهداشت یا درمان دانشگاه مربوطه رسیده باشد و حتما مهر و تاریخ داشته باشد، نکته : کروکی های تایید شده بیشتر از یکسال اعتبار زمانی ندارند . ( به استثناء دستگاههای رادیولوژی موبایل )

4-        واریز 000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) به حساب 0354617737000 بنام سرکار خانم سریه وحیدی کرمجوانی بابت هزینه کارشناسی صدور مجوز نصب و راه اندازی ( کل مبلغ به حساب سازمان انرژی اتمی واریز خواهد شد )

 

جهت اخذ اطلاعات بیشتر و فرمهای مربوطه لطفا به سایت سامانه اینترنتی ثبت درخواست و پیگیری خدمات دفتر حفاظت در برابر اشعه ارجاع شود.

http://inra.aeoi.org.ir/login.aspx آدرس سایت :   

با ما همراه باشید در