ردیف

نام مرکز

تاریخ نصب

1

مرکز تصویربرداری کرج

86/11/28

2

بیمارستان رضوی (مشهد)

88/10/27

3

مرکز طب مرزنشینان (زاهدان)

88/12/20

4

مرکز تصویر برداری نور (کرج)

88/10/17

5

بیمارستان نیکان (تهران)

90/02/27

6

بیمارستان قائم (کرج)

89/08/15

7

بیمارستان شهید صدوقی (یزد)

89/10/29

8

بیمارستان مسیح دانشوری

89/10/18

9

بیمارستان لاله (تهران)

90/04/21

10

بیمارستان اختر  (تهران)

89/12/10

11

بیمارستان گلسار رشت

90/01/10

12

بیمارستان میلاد (تهران)

90/5/18

13

بیمارستان نمازی شیراز

90/06/01

14

بیمارستان شهید فقیهی شیراز

90/06/01

15

درمانگاه شهید مطهری شیراز

90/06/01

16

مرکز پردیس نور

90/06/06

17

بیمارستان شهدای تجریش

90/07/11

18

مرکز تصویربرداری شفا اصفهان

90/07/29

19

بیمارستان امام خمینی تهران

91/06/01

20

بیمارستان سینا اصفهان

91/01/17

 21 مرکز تصویر برداری MRI شفا تهران

 91/12/13
 22  بیمارستان فوق تخصصی دنای شیراز

 91/12/14
 23  بیمارستان نفت تهران

 91/05/16
 24  بیمارستان فوق تخصصی بینا تهران

 92/04/01
25   بیمارستان امام خمینی ایلام 92/10/01
 
 26

 بیمارستان  خاتم الانبیا تهران 92/05/01 
 27

 بیمارستان امام خمینی اهواز 92/11/15
28   بیمارستان مهراد تهران
93/02/01
 
29   بیمارستان شهید رجایی تهران
93/12/01
 
 30  بیمارستان شهید رجایی شیراز
93/11/01
 
31   بیمارستان شهید چمران شیراز
  93/11/01
32   بیمارستان آتیه تهران
94/04/01 
33   بیمارستان تریتا تهران
94/08/11
 

با ما همراه باشید در