Xelis Colon
Xelis Colon یک CT Colonography اختصاصی است که از طریق ارتباط بین تصاویر 3Dو 2D امکان بهبود تشخیص پولیپ های کولو رکتال را فراهم می سازد . این نرم افزار از طریق تکنیک Fly through این امکان را به مشاهده کننده می دهد تا کل سطح درون کولون را در یک نمای باز (Unfolded View ) ببیند.

اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در