Xelis Lung
Xelis Lung دارای ابزارهای ضروری برای ارزیابی ریه ، ندولهای ریوی و مقایسه سری آزمونهای ریوی می باشد.
این راهکار اختصاصی امکان بازبینی حجم بالای مقاطع اسکن شده و بررسی مجدد اسکن ریه را فراهم می سازد.میزان تشخیص بالای 80 درصد برای Solid Noduleو GGOS می باشد که این میزان باعث بهبود فرآیند تشخیص ندولهای ریوی توسط رادیو لوژیست می گردد.

اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در